top
Print side E-mail side 

300 - Forbudsskilt

302 Innkjøring forbudt


Skiltet angir forbud mot å kjøre forbi skiltet. Sykling på fortau kan likevel foregå i samsvar med trafikkreglene.

306 Trafikkforbud

 

Forbud for alle kjøretøy.

306.1 Forbud for motorvogn

 

Forbud for motorvogn.

306.3 Forbudt for traktor og for motorredskap konstruert for fart mindre enn 40 km/t

 

Forbudt for traktor og for motorredskap konstruert for fart mindre enn 40 km/t.

306.4 Forbudt for motorsykkel og moped.

 

Forbudt for motorsykkel og moped.

306.5 Forbudt for lastebil og trekkbil

 

Forbudt for lastebil og trekkbil.

306.6 Forbudt for syklende

 

Forbudt for syklende.

306.7 Forbudt for gående

 

Forbudt for gående.

306.8 Forbudt for gående og syklende

 

Forbudt for gående og syklende.

306.9 Forbudt for ridende

 

Forbudt for ridende.

310 Forbud for motorvogn med flere enn to hjul og med tillatt totalvekt høyere enn angitt

 

Forbud for motorvogn med flere enn to hjul og med tillatt totalvekt høyere enn angitt.

312 Breddegrense

 

Forbudet gjelder kjøretøy, medregnet gods, med større bredde enn angitt.

314 Høydegrense

 

Forbudet gjelder kjøretøy, medregnet gods, med større høyde enn angitt.

316 Lengdegrense

 

Forbudet gjelder kjøretøy eller vogntog, medregnet gods, med større lengde enn angitt.

326 Stopp for toll

 

Skiltet angir plikt til å stanse for tollklarering i samsvar med gjeldende tollbestemmelser.

330.1 Svingeforbud til høyre

 

Forbudet gjelder bare for det vegkryss som skiltet er plassert i eller ved, eventuelt for første vegkryss etter skiltet. Annet virkeområde kan fastsettes ved underskilt.

330.2 Svingeforbud til venstre

 

Forbudet gjelder bare for det vegkryss som skiltet er plassert i eller ved, eventuelt for første vegkryss etter skiltet. Annet virkeområde kan fastsettes ved underskilt.

332 Vendningsforbud

 

Forbudet gjelder til og med første vegkryss.

334 Forbikjøringsforbud

 

Forbudet gjelder forbikjøring av motorvogn som har flere enn to hjul.Forbudet gjelder ikke forbikjøring som etter trafikkreglene lovlig kan skje til høyre. Forbudet gjelder fram til skilt 336 «Slutt på forbikjøringsforbud», eller over en strekning som angitt med underskilt.

336 Slutt på forbikjøringsforbud

 

Slutt på forbikjøringsforbud.

362 Fartsgrense

 

Forbudet gjelder kjøring med høyere fart enn angitt antall km/t.

Forbudet gjelder på vedkommende vegstrekning fram til annen fartsgrense er angitt ved

a) nytt skilt 362 «Fartsgrense» eller

b) skilt 366 «Fartsgrensesone» eller til der ett av følgende skilt er satt opp:

c) skilt 364 «Slutt på særskilt fartsgrense»

d) skilt 540 «Gatetun»

e) skilt 548 «Gågate».

Når skiltet nyttes til midlertidig regulering, kan det ha gul bunnfarge.

364 Slutt på særskilt fartsgrense

 

Slutt på særskilt fartsgrense.

366 Fartsgrensesone

 

Skiltet angir grense for område hvor det gjelder forbud mot kjøring med større fart enn angitt antall km/t.Forbudet gjelder til det blir opphevet ved skilt 368 «Slutt på fartsgrensesone», skilt 540 «Gatetun» eller skilt 548 «Gågate».

Skiltet varsler også at fysiske fartsdempende anordninger kan være plassert i kjørebanen.

368 Slutt på fartsgrensesone

 

Slutt på fartsgrensesone.

370 Stans forbudt

 

Skiltet angir forbud mot å stanse kjøretøy på den side av vegen hvor skiltet er satt opp.Skiltet gjelder fram til nærmeste vegkryss, eller til nytt skilt 370 «Stans forbudt», 372 «Parkering forbudt», 376 «Parkeringssone», 378 «Slutt på parkeringssone» og 552 «Parkering». 

372 Parkering forbudt

 

Skiltet angir forbud mot parkering på den side av vegen hvor skiltet er satt opp.Skiltet gjelder fram til nærmeste vegkryss, eller til nytt skilt 372 «Parkering forbudt», 370 «Stans forbudt», 376 «Parkeringssone», 378 «Slutt på parkeringssone» og 552 «Parkering». 

376 Parkeringssone

 

Skiltet angir grense for område hvor det gjelder særlige bestemmelser om parkering eller stans av kjøretøy. De særlige bestemmelser som gjelder, framgår av symboler og tekst på skiltet.Skiltet gjelder til det blir opphevet av skilt 378 «Slutt på parkeringssone».For bestemte vegstrekninger innenfor området kan det ved skilt være fastsatt avvikende bestemmelser om parkering eller stans. For disse vegstrekninger gjelder ikke soneskiltets bestemmelser.

378 Slutt på parkeringssone

 

Slutt på parkeringssone.