top
Print side E-mail side 

500 - Opplysningsskilt

502 Motorveg

Skiltet angir at trafikkreglenes bestemmelser om motorveg gjelder fra skiltet og til skilt 504 «Slutt på motorveg», til skilt 503 «Motortrafikkveg» eller til kryss mellom avkjøringsveg fra motorveg og veg som ikke er motorveg.

503 Motortrafikkveg

Skiltet angir at trafikkreglenes bestemmelser om motortrafikkveg gjelder fra skiltet og til skilt 505 «Slutt på motortrafikkveg», til skilt 502 «Motorveg» eller til kryss mellom avkjøringsveg fra motortrafikkveg og veg som ikke er motortrafikkveg.

504 Slutt på motorveg

Slutt på motorveg.

505 Slutt på motortrafikkveg

Slutt på motortrafikkveg.

512 Holdeplass for buss

Skiltet angir at det er holdeplass for buss på stedet og at trafikkreglenes bestemmelser om holdeplass gjelder. Skiltet kan plasseres på leskur og på rutetavle.

513 Holdeplass for sporvogn

Skiltet angir at det er holdeplass for sporvogn på stedet og at trafikkreglenes bestemmelser om holdeplass gjelder. Skiltet kan plasseres på leskur og på rutetavle.

514 Holdeplass for drosje

Skiltet angir at det er holdeplass for drosje på stedet og at trafikkreglenes bestemmelser om holdeplass gjelder. Skiltet kan plasseres på leskur.

516 Gangfelt

Skiltet angir kryssingssted for gående hvor trafikkreglenes bestemmelser om gangfelt gjelder.

518 Gangveg

Skiltet angir veg som er anlagt for gående. Skiltet angir dessuten at trafikkreglenes bestemmelser om bruk av slik veg gjelder.

520 Sykkelveg

Skiltet angir veg som er anlagt for syklende. Skiltet angir dessuten at trafikkreglenes bestemmelser om bruk av slik veg gjelder.

521.1 Sykkelfelt - sideplassert

Skiltet angir at kjørebanen har eget kjørefelt for syklende. Skiltet angir dessuten at trafikkreglenes bestemmelser om bruk av sykkelfelt gjelder.

521.2 Sykkelfelt - midtskilt

Skiltet angir at kjørebanen har eget kjørefelt for syklende. Skiltet angir dessuten at trafikkreglenes bestemmelser om bruk av sykkelfelt gjelder. 

522 Gang og sykkelveg

Skiltet angir veg som er anlagt for gående og syklende. Skiltet angir dessuten at trafikkreglenes bestemmelser om bruk av slik veg gjelder.

524 Møteplass

Skiltet angir sted hvor trafikkreglenes bestemmelser om møteplass gjelder.

526 Envegskjøring

Skiltet angir at kjøring bare er tillatt i pilens retning fram til første vegkryss.

527.1 Blindveg

Skiltet viser at vegen er fysisk stengt.

527.2 Blindveg

Skiltet viser at vegen er fysisk stengt.

527.3 Blindveg

Skiltet viser at vegen er stengt for biltrafikk, men åpen for gående og syklende.

527.4 Blindveg

Skiltet viser at kryssende veg er stengt for biltrafikk, men åpen for gående og syklende.

528 Valgfritt kjørefelt

Valgfritt kjørefelt.

530.01 Sammenflettning

Skiltet angir at kjørefelt føres sammen til ett med gjensidig tilpassing i samsvar med trafikkreglenes bestemmelser (fletting).

530.11 Sammenflettning

Skiltet angir at kjørefelt føres sammen til ett med gjensidig tilpassing i samsvar med trafikkreglenes bestemmelser (fletting).

531.102 Felt for fartsøkning

Skiltet angir at felt for fartsøkning føres inn på annet kjørefelt med gjensidig tilpassing i samsvar med trafikkreglenes bestemmelser (fletting). 

531.202 Felt for fartsøkning

Skiltet angir at felt for fartsøkning føres inn på annet kjørefelt med gjensidig tilpassing i samsvar med trafikkreglenes bestemmelser (fletting). 

532.H02 Kjørefelt slutter

Kjørende i felt som slutter, skal skifte felt og har vikeplikt i samsvar med trafikkreglenes bestemmelser.

534.H02 Kjørefelt begynner

Kjørefelt begynner.

534.V11 Kjørefelt begynner

Kjørefelt begynner.

536.101 Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt

Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt.

536.201 Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt

Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt.

538.12 kjørefeltinndeling

Skiltet angir antall kjørefelt på kjørebanen, og kjøreretningen for de enkelte felt. Spesielle reguleringer som gjelder for enkelte felt, kan være vist på skiltet. 

539 Endret kjøremønster

Endret kjøremønster.

540 Gatetun

Skiltet angir grense for område hvor trafikkreglenes bestemmelser om gatetun gjelder. Hindringer er ikke særskilt merket eller varslet. Skiltet gjelder til det blir opphevet av skilt 542 «Slutt på gatetun».

542 Slutt på gatetun

Slutt på gategun.

548 Gågate

Skiltet angir grense for område hvor det er forbudt å kjøre motorvogn og hvor trafikkreglenes bestemmelser om gågate gjelder. Skiltet gjelder til det blir opphevet av skilt 550 «Slutt på gågate».

550 Slutt på gågade

Slutt på gågade.

552 Parkering

Skiltet angir at parkering er tillatt på stedet, dersom parkeringen ikke er i strid med trafikkreglenes bestemmelser om stans eller parkering. Har skiltet underskilt 828 «Utstrekning av stans- eller parkeringsregulering», er det likevel tillatt å parkere i anvist retning selv om parkeringen er i strid med trafikkreglenes bestemmelser om stans og parkering. Dersom underskilt angir at parkering er forbeholdt bestemte kjøretøy- eller trafikantgrupper, er parkering forbudt for andre. Er skiltet plassert på eller ved særskilt avgrenset område, f.eks. parkeringsplass, gjelder skiltet for hele området. Ellers gjelder skiltet bare på den side av vegen hvor det er satt opp. Skiltet gjelder da fram til nærmeste vegkryss eller til nytt skilt 552 «Parkering», skilt 370 «Stans forbudt», skilt 372 «Parkering forbudt» eller til skilt 376 «Parkeringssone». Dersom miniatyr av skiltet, eventuelt med underskilt, er anbrakt på parkometer, er parkering tillatt i overensstemmelse med særlige regler om avgiftsparkering. Skiltet gjelder da for vedkommende parkeringsfelt uten hensyn til trafikkreglenes bestemmelser om stans og parkering.

555 Sos-lomme

Sos-lomme.

556 Automatisk trafikkontroll

Automatisk trafikkontroll.

558 Videokontroll/-overvåking

Videokontroll/-overvåking.

560 Opplysningstavle

Skiltet kan gi opplysning om veg- og trafikkforhold som ikke kan formidles ved andre trafikkskilt. Ved opplysning av særlig interesse for turisttrafikk kan skiltet ha brun bunnfarge. Ved midlertidig opplysning kan skiltet ha gul bunn, sort bord og sort symbol eller tekst. Ved opplysning om omkjøring kan skiltet ha oransje bunn, sort bord og sort symbol eller tekst.

565 Feil kjøreretning

Feil kjøreretning.

570.1H Nødutgangsskilt for tunnel

Nødutgangsskilt for tunnel.

570.2H Nødutgangsskilt for tunnel

Nødutgangsskilt for tunnel.