top
Print side E-mail side 

Statens Vegvesen

Rundkjøringer


Det finnes ikke særskilte trafikkregler for kjøring i rundkjøring. De regler som gjelder ellers, må derfor tilpasses kjøring i rundkjøring.


Det er viktig å understreke betydningen av vegtrafikkloven § 3, også ved kjøring i rundkjøringer. Det kreves at man skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret. Dette ansvaret har alle trafikanter.

Fart inn mot rundkjøringen, plassering i kjørebanen og bruk av blinklys er viktig for at øvrige trafikanter skal kunne oppfatte hva du har tenkt å gjøre, og hvor du har tenkt deg. Plassering i kjørebanen og bruk av blinklys er spesielt viktig i rundkjøringer med flere kjørefelt.


Skiltet vikeplikt i rundkjøringer, jf. trafikkreglene § 7 og skiltforskriftene § 6
"Vikepliktsskiltet angir at fører har vikeplikt for kjørende trafikk i begge retninger på kryssende veg." I praksis betyr det at du har vikeplikt for kryssende trafikk fra venstre. I tillegg må du, når du kjører inn i rundkjøringen, påse at du ikke kjører inn i forankjørende bil som er blitt en naturlig del av trafikken i rundkjøringen.

Det er viktig å poengtere at trafikk i rundkjøringen ikke må hindres eller forstyrres og at den som har vikeplikten tydelig viser dette ved i god tid sette ned farten eller stanse. På grunn av skiltingen har alle vikeplikt inn mot en rundkjøring. Alle er derfor pålagt å redusere farten inn mot en rundkjøring.

Hvem som krysser vikelinjen først er normalt av betydning.

Merknader:
Begrepet vikeplikt innebærer at den fortrinnsberettigede så vidt mulig skal kunne fortsette kjøringen i sin normale trafikkrytme. Den som har vikeplikt må tilpasse seg denne rytme og ikke tvinge den andre til å foreta manøver han ellers ikke måtte ha foretatt.


 

 

 

 

Bruk av blinklys

Bruk av blinklys følger av trafikkreglene § 14 nr. 2: Ved svinging, eller annen vesentlig endring av kjøretøyets plassering i sideretning, skal det til veiledning for annen trafikant gis tegn."

I rundkjøring skal man derfor som utgangspunkt ha følgende i tankene:

Tegn skal gis i god tid, men ikke slik at det kan oppstå misforståelser.

Dersom du skal til høyre ved første avkjøring, gis tegn til høyre i god tid før du kjører inn i rundkjøringen. Når du skal ut av rundkjøringen ellers, blink til høyre når du er på høyde med siste utkjøring før du selv skal ut. Dersom du skal ut til venstre for der du kjører inn, kan det i enkelte tilfeller være til informasjon for andre trafikanter at du gir tegn til venstre før du kjører inn i rundkjøringen.

Ved feltskifte i rundkjøring med flere felt, skal det gis tegn før feltskifte.


 

 

 

 

Oppsummering - atferd i rundkjøringer:

Dette er brudd på trafikkreglene, og du kan risikere å bli bøtelagt dersom:

  1. For stor fart inn mot rundkjøringen og/eller unnlate å vike slik at kryssende trafikk i rundkjøringen blir tvunget til plutselig å endre retning eller hastighet for sitt kjøretøy.
  2. Unnlater å gi tegn når man skifter felt i rundkjøringen eller forlater rundkjøringen, dersom tegngivningen hadde vært til veiledning for annen trafikant.

 

 

 

 

Her skal vi se på store og små rundkjøringer, og hvordan vi forholder oss når vi skal i de forskjellige retningene. Vi har samtidig et viktig fokus på gangfelt før og etter rundkjøringene.


 

 

 

 

Gode råd om rundkjøringer

Mange synes dette er komplisert, og vegrer seg litt for å kjøre i rundkjøringer. Alle rundkjøringer har det blå påbudsskiltet i forkant, med hvit pil som peker rundt. I tillegg møter du et vikepliktskilt og en vikelinje på kjørebanen.

Det er lurt å kjøre rolig fram mot rundkjøringen fordi det er gangfelt i forkant, og man har vikeplikt for trafikken fra venstre. Holder man lav fart er det lettere å finne en luke, og man slipper ofte å måtte bremse helt opp. Høy fart i rundkjøringene fører stort sett til dårligere trafikkavvikling og flere bråstopp.


Vi skal til høyre i liten rundkjøring

Vi ser av skilt at vi nærmer oss en rundkjøring hvor vi har vikeplikt. Vi skal til høyre og slår på blinklyset i god tid.

Det første vi skal være oppmerksom på er gangfeltet. Vi slipper fotgjengeren over før vi kjører fram til vikelinja, godt plassert til høyre.

Når det er vår tur, fortsetter vi ut i rundkjøringen og kontrollerer på nytt gangfeltet der vi svinger ut. Vi legger merke til at sjåføren ser seg godt for og kjører sakte.

Fordelen med gangfelt nær rundkjøringen er at hastigheten er lav.


Vi skal rett fram i liten rundkjøring

I runkjøringen skal vi rett fram og plasserer oss til høyre.

Vi venter med blinklyset til vi er på høyde med nest siste avkjøring.

Hensikten med blinklyset er å vise de som kommer mot oss at vi ikke skal videre rundt, slik at de kan kjøre. I tillegg gir tegnet god informasjon til fotgjengere og andre trafikanter.


Vi skal til venstre i liten rundkjøring

Når vi skal til venstre bør vi sette på blinklys til venstre når vi nærmer oss rundkjøringen.

Vi plasserer oss til venstre i kjørefeltet for å vise andre hvor vi skal, og for å gi plass til de som skal rett fram eller til høyre.

Når blinklyset står på til venstre vil møtende lett oppfatte hvor vi skal.

Vi skifter til høyre blinklys når vi er på høyde med nest siste avkjøring.

Deretter plasserer vi oss til høyre og svinger ut.

Et tips er at skal du mer enn halvveis, blink til venstre og plasserer deg inn mot venstre i kjørefeltet.


Vi skal rett fram i mellomstor rundkjøring

Vi skal rett fram og vi ser at bilen foran gir tegn til venstre.

Rundkjøringen har god plass til to biler i bredden, og dette benytter vi oss av. På den måten blir det god trafikkavvikling.

Vi bruker også her blinklys til høyre når vi passerer nest siste avkjørsel.


Vi skal til venstre i mellomstor rundkjøring

Vi skal nå til venstre. Både blinklys og plassering til venstre viser tydelig hvor vi skal.

Dette vil andre ha nytte av.

God kommunikasjon gir økt trygghet og god avvikling.

Ved nest siste avkjørsel setter vi på blinklys til høyre, legger oss ut til høyre og svinger ut av rundkjøringen.


Vi skal til høyre i stor rundkjøring med to felt

Når vi nærmer oss en rundkjøring med flere felt er det viktig å finne ut hvilket felt vi skal velge.

Her ser vi en informasjonstavle som viser at høyrefeltet går rett fram og til høyre. Det venstre feltet brukes når du skal rett fram og til venstre.

Det neste skiltet som viser stedsnavn står ofte rett før rundkjøringen.

I dette tilfellet skal vi svinge til høyre.

Vi er plassert i høyre felt og har blinklyset på til høyre.

Det vi her skal være oppmerksom på er gangfeltene før og etter rundkjøringen.


Vi skal rett fram i stor rundkjøring med to felt

Informasjonstavlen viser at begge felt kan benyttes ved kjøring rett fram. I dette tilfellet har vi valgt høyre felt.

Vi ser at det er en person i gangfeltet, og må slippe vedkommende over.

Når vi er på høyde med nest siste avkjøring slår vi på blinklyset.

Vi ser nå at det ikke er noen i gangfeltet, og kan fortsette...


Vi skal til venstre i stor rundkjøring med to felt

Når vi skal til venstre skal vi ligge i venstre felt.

Det første vi kontrollerer er gangfeltet. Deretter kan vi slå på blinklys til venstre for å vise andre hvor vi skal.

Når det er ledig i rundkjøringen fortsetter vi, og plasserer oss i venstre felt.

Ved nest siste avkjørsel, slår vi blinklyset over til høyre og skifter deretter til høyre felt og svinger ut.

Feltskifte i rundkjøring gjennomføres som et vanlig feltskifte. Det vil si at den som skifter felt har vikeplikt og må sjekke høyre speil og blindsone i dette tilfellet.


Vi skal skifte felt i stor rundkjøring

Vi nærmer oss en stor rundkjøring og skal til venstre. Vi legger vi oss inn mot midten før rundkjøringen.

Når vi skal skifte felt inne i rundkjøringen, må vi bruke blinklys og se oss godt for.

Det betyr utvendig speil og blindsone på høyre side.

Så må vi tilpasse hastigheten og benytte ledig luke.


Last ned
Brosjyre om rundkjøringer (pdf - 464kb)

Kilde: Statens vegvesen