top
Print side E-mail side 

1000 - Vegoppmerking

1000 Kjørefeltlinje


Kjørefeltlinje kan overskrides når det skjer i samsvar med trafikkreglenes bestemmelser.

1002 Varsellinje


Gul varsellinje angir at sikten fremover er for kort til vanlig forbikjøring. Hvit varsellinje angir fare ved å skifte kjørefelt.

1004 Sperrelinje


Linjen skiller kjørefelt.Det må ikke kjøres på eller over sperrelinje, eller til venstre for gul sperrelinje.

1006-1 Kombinerte linjer


Ved kombinerte linjer skal kjørende rette seg etter den linjen som ligger nærmest. Den som har kjørt over i felt for motgående kjørende, kan likevel kjøre tilbake til høyre vegside.Dobbel, gul varsellinje angir skille mellom kjørefelt hvor kjøreretningen kan varieres.

1006-2 Kombinerte linjer


Ved kombinerte linjer skal kjørende rette seg etter den linjen som ligger nærmest. Den som har kjørt over i felt for motgående kjørende, kan likevel kjøre tilbake til høyre vegside.Dobbel, gul varsellinje angir skille mellom kjørefelt hvor kjøreretningen kan varieres.

1006-3 Kombinerte linjer


Ved kombinerte linjer skal kjørende rette seg etter den linjen som ligger nærmest. Den som har kjørt over i felt for motgående kjørende, kan likevel kjøre tilbake til høyre vegside.Dobbel, gul varsellinje angir skille mellom kjørefelt hvor kjøreretningen kan varieres.

1008 Skillelinje


Linjen skiller mellom vanlig kjørefelt og fartsendringsfelt, kollektivfelt, sambruksfelt, sykkelfelt eller annet kjørefelt for spesiell bruk.

1010 Ledelinje


Ledelinjen angir føring av kjørefelt eller svingebevegelser gjennom vegkryss.

1012 Kantlinje


Linjen angir kjørebanens ytterkant.

1014 Sperreområde


Det må ikke kjøres på sperreområde begrenset av heltrukken linje.To langsgående parallelle sperrelinjer hvor avstanden mellom dem ikke er over 100 cm og det er foretatt fresing mellom linjene regnes som sperreområde.

1014 Sperreområde


Det må ikke kjøres på sperreområde begrenset av heltrukken linje.To langsgående parallelle sperrelinjer hvor avstanden mellom dem ikke er over 100 cm og det er foretatt fresing mellom linjene regnes som sperreområde.

1020 Stopplinje


Linjen angir hvor kjøretøy skal stanses når offentlig trafikkskilt eller trafikklyssignal påbyr stans.

1022 Vikelinje


Linjen viser det sted hvor vikeplikten inntrer.

1024 Gangfelt


Oppmerkingen angir at trafikkreglenes bestemmelser om gangfelt gjelder selv om skilt 516 «Gangfelt» ikke er oppsatt.

1026 Sykkelkryssing


Oppmerkingen angir kryssingssted for syklende.

1027 Fartshump


Fartshump.

1028 Parkeringsfelt


Parkert kjøretøy skal plasseres innfor det oppmerkede felt. En eller flere elektrisk og hydrogendrevne motorvogner kan likevel parkere på tvers av feltets lengderetning dersom alle hjulene er innenfor feltet og overhenget ut over feltet ikke overstiger 40 centimeter på hver side.

1052 Sambruksfelt


Tallet angir minste antall personer i motorvogn som kan bruke sambruksfeltet.

1054 Fartsgrense


Fartsgrense.