top
Print side E-mail side 

1000 - Trafikklyssignaler

1080 Hovedsignal


Ved rødt lys må kjørende ikke passere signal eller stopplinje. Gående må ikke begynne kryssing av kjørebanen hvis dette vil være til hinder for kjørende, eller innebære fare.Rødt lys sammen med gult lys varsler at veksling til grønt lys vil skje straks.Ved grønt lys kan kjørende passere signal eller stopplinje dersom vegen er fri. Gående kan krysse kjørebane.Gult lys alene varsler at veksling til rødt lys vil skje straks, og at kjørende skal stanse. Kjørende kan likevel passere signalet eller stopplinjen hvis kjøretøyet er nådd så langt fram at stans ikke kan skje uten fare.

1082 Pilsignal


Signalet gjelder for dem som vil kjøre i den retning pilen viser. Pilsignal kan ha en, to eller tre lysåpninger.

1084 Sykkelsignal


Sykkelsignal gjelder for kjørende i sykkelfelt og sykkelkryssing.Sykkelsignal kan ha pilsignal.

1086 Fotgjengersignal


Rødt signal betyr at gående ikke må begynne kryssing av kjørebanen hvis dette vil være til hinder for kjørende, eller innebære fare. Gående som allerede er kommet ut i kjørebanen, kan fortsette kryssingen.Grønt signal betyr at gående kan krysse kjørebanen. Blinkende, grønt signal varsler at signalet om kort tid vil skifte til rødt, og har samme betydning som rødt signal.

1088 Signal for kollektivtrafikk


Lys i øvre, midtre eller nedre lysåpning eller i kombinasjon av disse har samme betydning som lys i tilsvarende lysåpninger i hovedsignal.

1090 Kjørefeltsignal


Rødt kryss angir forbud mot å nytte feltet i retning mot signalet.Grønn pil angir at feltet kan nyttes.Gul pil angir at feltet vil bli stengt, og at kjørende straks må foreta feltskifte i den retning pilen viser.

1092 Tolyssignal


Rødt lys betyr at kjørende ikke må passere signal eller stopplinje.Grønt lys betyr at signalet kan passeres.Tolyssignal kan være utført i form av kjøretøysymbol. Overtredelse av tolyssignal kan ikke straffes.

1094 Rødt stoppblinksignal


Trafikant må ikke passere signalet. Stans skal skje ved stopplinje eller i betryggende avstand foran signalet.Rødt stoppblinksignal viser ett eller to vekselvis blinkende røde lys.

1096 Blinkende signal foran jernbane


Rødt blinksignal angir at trafikant skal stanse ved stopplinje eller i betryggende avstand foran signalet.Hvitt blinksignal angir at planovergang kan passeres i samsvar med trafikkreglenes bestemmelser. Hvitt blinksignal viser at signalanlegget er i drift.

1098 Gult blinksignal


Signalet angir at trafikantene må vise særlig aktpågivenhet og varsomhet.

1100 Blinkende lyspil


Lyspilen angir at trafikantene skal passere på den side som pilen peker mot.